آکورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

آکورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

فهرست مطالب

آکورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی

انتخاب گام دلخواه گام اصلی : Fm ریتم آهنگ : 6.8
B Bb A# A Ab G# G Gb F# F E Eb D# D Db C# C

 

D                                                        C#

من خوش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده

 

C#               D                E                         D

دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده

 

D                                                                    C#

پرم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش

 

C#               D             E                         D

کوله بار ﻏﻢ رو دوﺷﻢ رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش

 

C#      Bm           D         Bm           C#

تو قامت سیاه ﺷﺐ وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه

 

F#m           Bm              D      Bm                   C#

اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه

 

F#m                               D E                           F#m

از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ

 

C#                                  D E                                   F#m

سایه ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ ﭼـﻮن ﻧـﺎرﻓـﻴﻘﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣﻴﺪوﻧﻪ

 

C#             Bm              D                  E    C#

هنوزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ

 

C#                Bm              D         E          C#

ﻗـﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا

 

D                                                        C#

من خوش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده

 

C#               D                E                         D

دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده

 

D                                                                    C#

پرم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش

 

C#                D             E                         D

کوله بار ﻏﻢ رو دوﺷﻢ رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش

 

C      Bm           D         Bm           C#

تو قامت سیاه ﺷﺐ وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه

 

Fm           Bm              D      Bm                   C#

اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه

 

F#m                               D E                           F#m

از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ

 

C#                                  D E                                   F#m

سایه ی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ ﭼـﻮن ﻧـﺎرﻓـﻴﻘﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣﻴﺪوﻧﻪ

 

C             Bm              D                  E    C#

هنوزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ

 

C                Bm              D         E          C#

ﻗـﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا

 

 

 

(0)

0 پاسخ به "آکورد آهنگ خوش خیال از سیاوش قمیشی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *